Col·labora amb l’Associació DCA Anoia

Ajuda’ns a continuar amb la nostra tasca

SOCI DCA ANOIA

Des de 10€ al mes, podràs formar part d’aquest bonic projecte, vetllar per la millora de la qualitat de vida de les persones afectades per dany cerebral adquirit i les seves famílies i cuidadors.

Més informació a: info@anoiadca.org

SOCI COL·LABORADOR

Fes un donatiu portant a terme els nostres projectes per a millorar la qualitat de vida de les persones amb Dany Cerebral i les seves famílies. Encara que sigui una aportació petita, té un gran valor i repercussió per a tot el col·lectiu.

Pots fer-te soci aportant la quantitat que millor s’adapti a les teves possibilitats de manera anual.

Pots realitzar el teu donatiu mitjançant:

Transferència bancària:
ES31 2100 0358 1102 0037 7857

VOLUNTARI

El voluntariat té un paper important en el nostre projecte, és un valor afegit imprescindible per a les nostres activitats i un suport incomparable per als professionals que desenvolupen una activitat.

Què cal fer per ser voluntari/a de la nostra entitat?

Les persones voluntàries de l’associació realitzen allò que s’anomena voluntariat social, perquè els seus destinataris són persones amb alguna característica que dificulta la seva plena integració i el seu benestar social.

Les tasques que realitzen els i les voluntàries en la nostra associació són d’acompanyament personal i d’organització d’activitats. El seu perfil és el de persones amb capacitat d’entrega, de compromís, de saber escoltar i atendre. Realitzen la seva tasca a l’empara de la Carta del voluntariat de Catalunya.

Donem especial importància a la captació de persones voluntàries per fer tasques d’acompanyament, ja sigui en les activitats terapèutiques com en les lúdiques. Cal tenir present que moltes de les persones afectades són persones joves que veuen alterada la seva vida social, per a les quals el fet de poder sortir de l’àmbit de protecció de la família incideix molt positivament en la seva recuperació. Està demostrat que una vida social activa millora l’estat psicològic del/la pacient i n’afavoreix la recuperació.

Què cal fer per a ser voluntari/ària de la nostra associació?

Poden ser voluntaris/es les persones físiques majors de 16 anys, que vulguin contribuir lliurement a l’objecte social i activitats de l’associació descrites en els presents Estatuts, sense percebre cap tipus de retribució, a excepció d’aquelles despeses que l’exercici d’una activitat voluntària els hi ocasioni, i sense establir cap tipus de relació laboral o mercantil amb l’associació. L’activitat de voluntariat no pot en cap cas substituir el treball retribuït.

Les persones interessades en ser voluntaris/es ho han de sol·licitar per escrit adreçat a la Junta Directiva, fent constar les seves dades personals i el compromís d’executar les tasques que li siguin encomanades. La decisió sobre l’admissió és competència de la Junta Directiva, que ha de decidir sobre l’admissió en el termini de dos mesos des de la presentació de la sol·licitud. La falta de resolució expressa, transcorregut aquest termini de dos mesos, suposa que la sol·licitud ha estat denegada.

La incorporació dels/de les voluntaris/es a l’associació s’ha de formalitzar per escrit mitjançant un acord o compromís signat per ambdues parts.

I també més el tema de ser soci/sòcia:

  1. Requisits per ser soci/a:

Pel que fa a les persones físiques:

  1. Cal que tinguin capacitat d’obrar.
  2. Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares, mares o tutors/es per ser socis/es de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.
  3. Els menors de 14 anys poden adquirir la condició de soci i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.

Pel que fa a les persones jurídiques:

  1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
  2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.

Fes-te Soci

6 + 14 =

Donem suport a persones afectades de Dany Cerebral Adquirit.

621 27 11 99

info@anoiadca.org

© 2020 | DCA Anoia l Avis lega l Cookies

 Entitat inscrita en el Registre d’entitat de la Generalitat de Catalunya amb el número 66588 | NIF: G67551515 |  Entitat adherida a la Xarxa per la inclusió d’Igualada. | Resultat econòmic 2022 | Estatuts diligenciats